Deutsches Reich, Schatzanweisung 1936

5.000 RM, Lit. C

Art.Nr.4431

Berlin 3.Aug. 1936

EUR 14,00

Deutsche Reich, Schatzanweisung 1937, 20.000 RM, Lit. A, Berlin, 14.Apr. 1937, Art.Nr.4431a, Preis 18,00 EUR
.
Branche: Staatsanleihen & Finanzen
Art.Nr.4431 bestellen
Art.Nr.4431a bestellen